"Sveriges närmsta vildmark"

Aktuellt


Havs- och Vattenmyndighetens konferens med Biosphere for Baltic-nätverket (Dagö, Estland)

(2019-09-18 till 2019-09-20)

Deltagande på Havs och Vattenmyndighetens konferens i Estland med Biosphere for Baltic-nätverket. Vi har informerat om vårt nätverksarbete för hållbar fiskeförvaltning och fått nya kontakter och erfarenheter från andra områden.


Dalälvens Vattenråd (Falun)

(2019-09-17)

Medverkan vid Dalälvens Vattenråd, där vi framför Nedre Dalälvsområdets intressen och tar del av planerade aktiviteter i Vattenrådets arbete för återkoppling till nätverket i Nedre Dalälvsområdet.


Havs- och Vattenmyndighetens samrådsdag för remissförslag till NAP

(2019-05-15)

Medverkan vid Havs och Vattenmyndighetens samrådsdag för remissförslag till "Nationell plan för omprövning av vattenverksamhet” (NAP). Projektet koordinerar det målmedvetna arbetet från fiskerättsägarnas sida likväl som från de sju direkt berörda Nedre Dalälvskommunerna på högsta politiska kommunledningsnivå för en tidigareläggning av områdets vattenverksamheter. Mobiliseringen inkluderar även samverkan med de nationella organisationerna Östersjöälvar i samverkan, Sportfiskarna, WWF, Naturskyddsföreningen (nationellt och regionalt), och de fyra berörda länsstyrelserna, Upplandsstiftelsen samt information till riksdagsledamöter.


Havs- och Vattenmyndighetens m.fl. förslag till tidsplan för omprövning av vattenverksamhet

(2019-05-07)

Enighet har manifesterats på såväl nationell som regional och lokal nivå (se remissvar nedan) om hur hårt en senareläggning av omprövningen av vattenverksamhet i framförallt nedre delen av Dalälven (Bysjön till havsmynningen) slår mot det gedigna utredningsarbete och vetenskapliga forskningsarbete som har gjorts i älven. För att detta inte ska förlora aktualitet, och därmed mångmiljonbelopp i åtgärder och mantimmar samt en mycket stark lokal förankring, är det av yttersta vikt att omprövningsarbetet kommer igång så snart som möjligt. Länsstyrelserna har i sin remiss föreslagit 2024. Vi i nätverket ser gärna att det kommer igång ett par år tidigare för att upprätthålla tempo i de insatser som gjorts och påbörjats.

Mer information och dokumentation »


Förenklad fiskeförvaltningsplan, kombinerat studiebesök och arbetsmöte 8

(2019-05-06)

Samtliga fvof:er i NeDa har inbjudits att medverka vid studiebesök på Vattenfalls R&D-anläggning, Laxeleratorn. Ett världsunikt testlaboratorium för försök gällande fiskvandring och passagelösningar förbi kraftverk. Följt av arbetsmöte kring det fortsatta arbetet med fiskeförvaltningsplanen. Henrik Thomke redogör för arbete med skrivelser och information inför remissförslaget till tidsplan för omprövningsarbetet med vattenverksamhet. Länsfiskekonsulent Kalle Gullberg meddelar att remissförslaget precis har offentliggjorts och att LIV-delen av Dalälven blivit tidigarelagd till 2024.

Mer information och dokumentation »


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 7

(2019-03-22)

Manus med nuläge, egna förslag till anpassningar samt länsfiskekonsulenternas rekommendation processas vid mötet i Gysinge. Ett material att lägga fram vid kommande årsstämma finns framme. Länsfiskekonsulenterna samt Henrik Thomke finns att tillgå om mer information om arbetet behövs. Länsfiskekonsulenterna informerar om det arbetsförslag till tidsplan för omprövning av vattenverksamhet som är under utarbetande av Havs och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. Mycket oroväckande då Dalälven föreslås läggas mycket sent, först 2035-40(!). I realiteten innebär det att gedigna forsknings-, analys och kartläggningsarbeten som genomförts i projekten Hållbar vattenkraft i Dalälven (HÅVD) respektive Laxfiskar i vattnet (LIV) lämpas överbord. Henrik Thomke återkommer med åtgärder i frågan.

Mer information och dokumentation »


Fisketillsyningskurs, kursledare Ronnie Hermansson, länsfiskekonsulent Västmanland

(2019-03-05)

Tvådagarskurs i Gysinge. Medverkan av Polisen genom Mattias Hillerstig/Polisen Region Mitt. Stort intresse gjorde att kursen blev övertecknad, det var 37 deltagare från olika delar av hela NeDa-området. Önskemål om nytt kurstillfälle finns och vi ser på möjlighet till hösten 2019.

Mer information och dokumentation »


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 6

(2019-02-19)

Arbetsmöte med sammanställning över nuläget, önskemål och förslag till anpassningar gås igenom med östra respektive västra grupperna i Gysingehemmets mötessal. Nytt möte planeras inför kommande årsstämmor.

Mer information och dokumentation »


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 5

(2019-01-23)

Till det fortsatta arbetet med fiskeregler läggs Östra och Västra gruppen ihop för att gå igenom det underlag till bl.a. förvaltningsregler, fiskekortlösningar och prioriteringar av tillsynsåtgärder som man arbetat fram. Baserat på synpunkter presenteras nytt manus vi nytt arbetsmöte i tid före tidsperioden med årsstämmor.

Mer information och dokumentation »


Temadag om fisketurism med Martin Falklind m.fl

(2018-12-04)

Som en del i projektet ”Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven” bjöd vi in till en spännande och intressant dag den 4 december. Deltagarna fick bl.a. lyssna till Martin Falklind välkänd redaktör, filmare och debattör i fiskesammanhang och miljöfrågor.

På nedanstående länk kan ni läsa mer om dagen och även spela upp några av de föreläsningar som vi har filmat.

Mer information och dokumentation »


Nu händer det mycket kring fisket i Nedre Dalälven

(2018-10-17)

Utöver nyheterna med webbsidan om fiskevård jobbas det för fullt i det pågående projektet "Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven".

Fiskevårdsområdena som berörs av LIV-projektet (Laxfiskar i vattnen), d.v.s. Bysjön till havsmynningen, arbetar med framtagandet av en förenklad fiskeförvaltningsplan. Den tar upp vision, strategi, målarter, mål, regelverk, tillsyn och uppföljning av bestånden.

Mer information och dokumentation »


Samverkan i Nedre Dalälvsområdet: Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 4

(2018-10-02)

Fjärde omgången med arbetsmöten för östra respektive västra grupperna. Träffarna ägnades åt arbete med fiskeregler, östra gruppen på Söderfors Hembygdsgård (2018-10-01) och västra gruppen på Nässja Plantskola (2018-10-02).

Mer information och dokumentation »


Samverkan i Nedre Dalälvsområdet: Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 3

(2018-09-03)

Det tredje arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffas på Älvkarleby Fiskecamp (2018-08-20) och den västra gruppen träffas på Nässjö Plantskola (2018-09-03). 

Mer information och dokumentation »


Samverkan i Nedre Dalälvsområdet: Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 2

(2018-06-12)

Det andra arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Söderfors Hembygdsgård (2018-05-16) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-06-12). 

Mer information och dokumentation »


Hållbar vattenkraft i Dalälven: Faktaunderlag, analyser och slutprodukter 

(2018-05-29)

Behovet av miljöåtgärder och vattenkraftens betydelse för samhällets energiförsörjning ska belysas och avvägas i förhållande till varandra, samtidigt som effekter på andra samhällsintressen beaktas. En mer utförlig beskrivning av bakgrund och syfte framgår av projektbeskrivningen. Kompletterande publikationer återfinns nedan i den tredje delrapporten och via länken "Analyser och slutprodukter" som hänvisar till projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven. 

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälven: Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 1

(2018-05-03)

Det första arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Älvkarleby Fiskecamp (2018-04-23) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-05-03). 

Mer information och dokumentation »


Information om projekten LIV och Hållbar vattenkraft i Dalälven

(2018-04-04)

Resultaten från de senaste undersökningarna av lax, harr, asp och öring i Dalälven.

Mer information och dokumentation »


LIV-Projektet: Slutrapport

(2018-03-23)

LIV-projektet presenterar förslag på hur man kan öppna upp Dalälven för laxvandring för första gången på 100 år.

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Fältdag 2 i praktisk fiskevård

(2017-10-31)

Rapport från fältdagen med besök vid SLU:s Skogsmästarskola i Skinnskatteberg och Bjurforsbäcken väster om Avesta. Ett 25-tal entusiastiska deltagarna från fiskevårdsområdesföreningar, vattenägare, kommun, företag och fiskeklubbar i Nedre Dalälvsområdet fick handfasta tips och råd under den vackra höstdagen. En mycket uppskattad dag blev slutbetyget från deltagarna.

Mer information och dokumentation »


LIV-Projektet: Referensgruppsmöte

(2017-09-28)

LIV-projektet delade med sig av resultat och förslag till åtgärder inför referensgruppen som träffades i Söderfors. Nedan återfinns nedladdningsbar dokumentation från mötet.

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Slutseminarium Kraft i liv och vatten

(2017-09-22)

”Kraft och liv i vatten” är en samverkan kring forskning och utveckling mellan vattenkraftföretag och myndigheter. Projektet Fiskevård i Nedre Dalälven besökte slutseminariet i Älvkarleby och en kortare sammanfattning från dagen finns att ladda ner nedan. De två huvudpunkterna som tas upp i dokumentet är testanläggningen för Kungsrännan, samt vattenkraftens miljöfond.

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Temadag praktisk fiskevård

(2017-08-31)

Närmare 40 deltagare från 12 fiskevårdsområden träffades i Gysinge för att nätverka och prova på samt informeras kring olika typer av fiskevård. Länfiskekonsulenterna för de fyra länen höll utomhus i temadagens olika stationer som innehöll nätprovfiske, elfiskebåt, elfiske manuellt och stationen "Hur mår våra vatten?". Inne på Café Udden berättade forskaren Lars Ljunggren om det framgångsrika arbetet med gösförvaltning i Storsjön.

Mer information och dokumentation »


Hållbar vattenkraft i Dalälven: Seminarium

(2017-04-04)

Under dagen berättades det om arbetet för hållbar vattenkraft i Dalälven. Seminariet behandlade Dalälvens naturvärden, vattenkraftens påverkan på dessa och vilka åtgärdsbehov som finns. Utförlig dokumentation från seminariumet finns nedladdningsbart nedan.

Mer information och dokumentation »


Hållbar vattenkraft i Dalälven: De två första delrapporterna

(2017-02-27)

Länsstyrelsen Dalarna har påbörjat ett arbete med en plan för att prioritera vilka miljöåtgärder vid Dalälvens vattenkraftverk och dammar som ger störst miljönytta. Nedan följer projektets två första delrapporter.

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Nätverksträff i Älvkarleby

(2017-02-20)

Styrelsen för fiskevårdsområdet i Älvkarleby med deltagare från Fiskekontoret och naturskyddsföreningen samt fiskodlingen bjöds in till en nätverksträff i Älvkarleby. Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet berättade om mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017 (PDF, längre ned på sidan). Projektledare Anna Hagelin informerade om senaste rönen inom LIV-projektet och länsfiskekonsulent Karl Gullberg (X-län) berättade om erfarenheter av förvaltningsprogram för fisk med stöd av länsfiskekonsulent Daniel Brelin (C-län). 

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Nätverksträff i Söderfors

(2017-01-30)

Styrelse och representanter för Söderfors/Hedesunda och Marma/Mehedeby fiskevårdsområden samlades i Söderfors för en nätverksträff. Under nätverksträffen informerade Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017. Länsfiskekonsulent Karl Gullberg informerade om LIV-projektet och hur arbetet fortskrider under projektperioden. 

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Planeringsträff med Länsfiskekonsulenterna

(2017-01-13)

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet träffade berörda länsfiskekonsulenter för att planera och diskutera det fortsatta arbetet i projektet. Bl.a. diskuterades hur vi kan samarbeta gällande kommande fältdagar. Fältdagarna innebär att deltagare under ledning av expertis får vara ute i fält för att titta på goda exempel över gjorda eller potentiella fiskevårdsåtgärder. 

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Nätverksträff i Gysinge

(2017-12-15)

Styrelse och representanter för Gysingeforsarnas och Färnebofjärdens fiskevårdsområden samlades i Gysinge för en nätverksträff. Under nätverksträffen informerade Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017. Länsfiskekonsulent Karl Gullberg informerade om LIV-projektet och hur arbetet fortskrider under projektperioden. 

Mer information och dokumentation »


LIV-Projektet: Referensgruppsmöte

(2016-11-28)

LIV-projektet delade med sig av resultat och framtidsplaner till referensgruppen som träffades i Gysinge. Nedan återfinns nedladdningsbar dokumentation från mötet.

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Kickoff

(2016-10-20)

Ett drygt 60-tal personer medverkade i Gysinge den 20:e oktober på kickoffen för Nedre Dalälvens fiskevårdsprojekt. Nedan följer nedladdningsbara PDF:er från föredragshållarnas presentationer m.m.

Mer information och dokumentation »